http://dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

СООПШТЕНИЕ !

 
Согласно одредбите од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на РМ број 62/04....129/15) од 15.02.2016 година па се до 31.05.2016 година, работното време на угостителските објекти е за еден час пократко. Тоа значи дека:
-Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги може да работат од 07:00 до 24:00 часот.  Во деновите петок и сабота, како и спроти празнични и празнични денови работното време е до 01:00 часот.
-Ноќните барови и кабареа можат да работат од 20:00 до 04:00 часот, а во деновите петок и сабота, спроти празници и празници до 05:00 часот.
- Диско клубовите се со работно време од 19:00 до 04:00 часот во работни денови, односно до 06:00 часот во деновите петок и сабота, како и спроти празнични и во празнични денови.
Државниот пазарен инспекторат, согласно своите надлежности ќе ги интензивира инспекциските надзори над почитување на одредбите од  Законот за угостителска дејност, посебно делот за работното време, а ќе се зголеми и бројот на надзорите за почитување на Законот за заштита од пушење во угостителските објекти како и надзорите над одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. 

СООПШТЕНИЕ

Aктивност на Државниот пазарен инспекторат
Државниот пазарен инспекторат  во соработка со преставници на МВР  ПС Центар преку  Одделение за инспекциски надзор Скопје  на ден 11.08.2015 година  изврши  координиран   инспекциски надзор над работењето на физички лица кои вршат трговија на мало со алкохолен  пијалок.
При вршење на надзорот на паркинг простор  на ул Мито Хаџи Василев Јасмин  (пред влезот за Зелен Пазар) затечени се 4 (четири) физички лица  кои вршат трговија на мало со ракија  без да се регистрирани во соодветен регистар.
Врз основа на констатираната фактичка состојба  и согласно надлежноста на Државниот пазарен инспекторат  одземени се 396 литри ракија  а  на физичките лица е доставена покана за наплата на глоба вредност 200 евра.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и МВР ќе продолжат и во престојниот временски период, а со цел намалување на сивата економија.

СООПШТЕНИЕ

Согласно член 23 од  Законот за угостителска дејност,  работното време  на угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги  во деновите  петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови , како и периодот од 1 јуни до 31 август можат да работат од 07:00 часот до 01:00 часот  наредниот ден.

Угостителски објекти -дискоклуб и дискоклуб на отворен простор можат да работат од 20:00 до 05: 00 часот наредниот ден , во деновите петок и сабота , спроти празнични денови и празнични денови , како и периодот од 1 јуни  до 31 август.

 

Информацијаод 18.05-22.05.2015 година

        Во периодот од 18.05-22.05.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 811 надзорни контроли, од кои: кај  314 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 108 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај  82 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 191 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 94 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 19 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 83 субјекти  според Законот за  метрологија,кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,кај 1 субјект,според Законот за  индустриска  соопственост,кај 1 субјект според законот за индустриска сопственост,според Законот за акцизи,кај 3 субјекти и  според Законот за туристичка дејност,кај 14 субјекти.

 

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ

 Во рамките на делокругот на активностите на Државниот пазарен инспекторат во наредниот временски период ќе се интензивираат контролите на правни и физички лица кои вршат угостителска и туристичка дејност согласно Законот за угостителска дејност и Законот за туристичка дејност, и тоа:
 
Угостителски објекти
 Без разлика на видот на угостителскскиот објект, посебен акцент во контролата ќе биде ставен на придржување на пропишаното работното време  во ноќнки барови, кабаре , дискоклуб и дискоклуб на отворен простор, контрола на лиценците, како и контрола на одобренијата за вршење дејност надвор пред деловниот објект.
 Поради висината на глобите и можните несакани последици во делот на управната постапка, односно затварање на угостителските објекти ги замолуваме вршителите на угостителска дејност да се придржуваат кон законските обврски од Законот за вршење на угостителска дејност. 
Доколку граѓаните воочат било какви неправилности истите можат да ги пријават во Државниот пазарен инспекторат по електронски пат или во писмена форма.
 
Туристички Агенции. 
 Предмет на надзорот кај туристичките агенции е поседување на лиценци за вршење на туристичка дејност, придржување на правата и обврските кај агенциите  , придржување на елементи на договорите, издавање на туристички ваучери,  должност на имање на  туристички придружник   при организирање на туристичка група.
 Во таа насока Државниот пазарен инспекторат ги повикува сите  корисници  на туристички услуги во Република Македонија при   при секое туристичко патување  да внимаваат на следново :
-при потпишување на договорите со туристичката агенција да проверат дали истата поседува лиценца за вршење на туристичка дејност
- да добие туристички ваучер за патувањето.
- да добие туристички водич за патувањето, во случајот кога се користи аранжман надвор од државата
- внимателно да го прочита договорот
 Доколку корисниците на туристичките пакети не се задоволни од користената услуга  можат своите права да ги побараат  во писмена форма или во електронска форма до Државниот пазарен инспекторат.

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID