Надлежности на ДПИ

Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над примената на законите, другите прописи и акти од страна на трговските друштва, други правни и физички лица  како и граѓаните кои вршат дејност на територијата на Република Македонија, а кои најчесто се однесуваат на безбедноста на производите, заштита на потрошувачите, дејности од областа на трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството, заштита на правата од индустриска соспственосt како и други работи определени со закон.
prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID