Организација на ДПИ

Државниот Пазарен Инспекторат е орган, во состав на Министерството за економија со својство на правно лице.

Работите на инспекциски надзор се остваруваат преку сектор за инспекциски надзор и други работи кој функционира преку одделенија, регионално разместени на територијата на целата држава:

1. Одделение за инспекциски надзор за безбедност на производи;
2. Одделение за инспекциски надзор - Скопје;
3. Одделение за инспекциски надзор - Битола со градовите: Прилеп, Ресен, Крушево и Демир Хисар;
4. Одделение за инспекциски надзор - Гостивар со градовите: Кичево и Македонски Брод;
5. Одделение за инспекциски надзор - Куманово со градовите: Крива Паланка и Кратово;
6. Одделение за инспекциски надзор - Кавадарци со градовите: Велес и Неготино
7. Одделение за инспекциски надзор – Охрид со градовите Струга и Дебар
8. Одделение за инспекциски надзор - Струмица со градовите: Гевгелија, Валандово и Радовиш;
9. Одделение за инспекциски надзор - Тетово;
10. Одделение за инспекциски надзор - Штип со градовите: Кочани, Делчево, Берово, Виница, Пробиштип и Свети Николе.

prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID