Закони и позаконски акти

Почитувани,
Со цел да Ви овозможиме поедноставно согледување  на надлежностите на Државниот пазарен инспекторат, изготвивме листа на Закони и позаконски акти:
Закони по кои постапува Државниот пазарен инспекторат
 1. Закон за Државен пазарен инспекторат (Сл.Весник на РМ 24/07....81/07)
  превземи
 2. Закон за заштита на потрошувачите (Сл.Весник на РМ  38/04....877/07)
  превземи
 3. Закон за трговија ( Сл.Весник на РМ 16/04...115/10)
  превземи
 4. Закон за угостителска дејност (Сл.Весник на РМ 62/04 ....115/1)
  превземи
 5. Закон за туристичка дејност (Сл.Весник на РМ 162/04...189/08)
  превземи
 6. Закон за вршење на занаетчиска дејност (Сл.Весник на РМ 62/04...115/10)
  превземи
 7. Закон за индустриска сопственост (Сл.Весник на РМ 21/09)
  превземи
 8. Закон за безбедност на производите (Сл.Весник на РМ 33/06...63/07)
  превземи
 9. Закон за метрологија (Сл. Весник на РМ 55/02...120/09)
  превземи
 10. Закон за контрола на предметите од скапоцени метали (Сл.Весник на РМ   23/95...22/07
  превземи
 11. Закон за градежни производи(Сл.Весник на РМ 62/06...86/08)
  превземи
 12. Закон за тутун и тутунски производи (Сл.Весник на РМ 24/06...88/08
  превземи
 13. Закон за енергика (Сл.Весник на РМ 63/06...106/08)
  превземи
 14. Закон за такса за привремен престој (Сл.Весник на РМ 19/96...88/08)
  превземи
 15. Закон за возила (Сл. Весник на РМ 140/08)
  превземи
 16. Закон за електронска трговија (Сл.Весник на РМ 133/07)
  превземи
 17. Закон за заштита од пушењето (Сл.Весник на РМ 36/95...35/10)
  превземи
 18. Закон за животна средина (Сл.Весник на РМ 53/05...61/09)
  превземи
 19. Закон за управување со отпад (Сл.Весник на РМ 68/04...107/07)
  превземи
 20. Закон за управување со отпад од пакување (Сл.весник на РМ бр.161/09)
  превземи
 21. Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 140/10)
  превземи
 22. Закон за заштита на потршувачите при договори за потрошувачки кредити (Сл.Весник на РМ 63/07)
  превземи
 23. Закон за акцизи (Сл.Весник на РМ 32/01...38/09)
  превземи
 24. Закон за стокови резерви (Сл.Весник на РМ 84/08)
  превземи
 25. Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (Сл.Весник на РМ 84/08)
  превземи
 26. Закон за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата(Сл.Весник на РМ 25/10)
  превземи
prijava-gragjani
mmap
opasnost
informacii
оглас

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID