Листа на подзаконски акти

Подзаконски акти

1. Правилник за формата и начинот на водење на евиденцијата за набавка и продажба  на стоките и услугите во трговијата на големо и мало ( Сл. Весник на РМ 51/04 и 89/04).
2. Правилник за минимално техничките услови за деловните простории и простори во кои се врши трговија Сл. весник на РМ бр. 21/04, 54/04, 79/07, 93/08,
3. Правилник за минимално-техничките услови на продажниот објект во кој се врши продажба на алкохолни пијалоци, формата и содржината и образецот на лиценцата и формата и содржината  и начинот на водење на регистарот на издадени и одземени лиценци 93/08,
4. Правилник за формата и содржината на образецот-пријавата  за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен објект или друг деловен објект 21/04, 86/05,
5. Правилник за минимално-техничките услови за вршење угостителска дејност (“Сл. весник на РМ” бр.16/2006)
6. Правилник за категоризација на угостителските објекти(“Сл. весник на РМ” бр.16/2006)
7. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и доскотека на отворено и начинот на издавање и одземање на лиценцата (“Сл. весник на РМ”, бр. 116/2006)
8. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на МТУ и започнување со работа на објектите за вршење на угостителска дејност и содржината на образецот на пријавата за промена на МТУ за работа на угостителските објекти (“Сл. весник на РМ”, бр.117/2008)
9. Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за извршен инспекциски надзор (“Сл. весник на РМ”, бр. 80/2007)
10. Правилник за формата и содржината на образецот на книгата за евиденција на гостите (“Сл. весник на РМ”, бр. 130/2007)
11. Правилник за исполнување на минимални технички услови за вршење на занаетчиска дејност сл.весник на РМ 87/04)
12. Правилник за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории (сл.весник на РМ бр87/04)
13. Правилник за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите (сл.весник на РМ бр.87/04, 14/08, 44/09)
14. Правилник за квалитет на течни горива  (Службен весник на РМ  бр.86/07, 91/07, 97/07, 105/07, 157/07, 15/08, 156/08, м81/09,
15. Правилник за безбедност на машини(Сл. Весник на РМ 123/2009)
16. Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (АТЕХ) (С.весник на Рм бр. 64/06)
17. Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје  (ЛДВ), во кој е имплементирана и новата Директива 2006/95/ЕС (Сл.весник на РМ број 80/09)
18. Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема (Директива), во кој е имплементирана и новата Директива 2006/108/ЕС (Сл.весник на РМ број 39/09)
19. Правилник за барањата на ефикасност на новите топловодни котли во кои согоруваат течни и гасовити горива (Сл.весник на РМ бр. 13/07)
20. Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема (Сл.весник на РМ бр. 13/07
21. Правилник за барањата на енергетската ефикасност на домашните фрижидери, замрзнувачи и комбинации од нив (Сл.весник на РМ бр. 13/07)
22. Правилник за опрема под притисок (Сл.весник на РМ бр. 17/07)
23. Правилник за пренослива опрема под притисок (Сл.весник на РМ бр. 17/07)
24. Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови (Сл.весник на РМ бр. 23/07)
25. Правилник за неавтоматски ваги (Сл.весник на РМ бр.56/07)
26. Правилник за апарати на гас (Сл.весник на РМ бр.56/07)
27. Правилник на едноставни садови под притисок (Сл.весник на РМ бр. 144/07)
28. Правилник за производи од кристално стакло (Сл.весник на РМ бр. 70/07)
29. Правилник за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица (Сл.весник на РМ бр. 59/07)
30. Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите (Сл.весник на РМ бр. 89/07)
31. Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна (Сл.весник на РМ бр. 61/06)
32. Правилник за изменување на Правилникот за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна; (Сл.весник на РМ бр. 21/2010)
33. Правилник за одредување на суровинскиот состав и називите на текстилните производи (Сл.весник на РМ бр. 61/06)
34. Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на трикомпонентните мешавини на текстилни влакна (Сл.весник на РМ бр. 61/06)
35. Уредба за содржината на известувањето и постапката за известување преку системот за брзо информирање за производите кои претставуваат сериозна опасност (РАПЕЏ) (Сл.весник на РМ бр.105/07)
36. Уредба за начинот на назначување (нотификација) на телата за оцена на сообразност на Европската комисија (Сл.весник на РМ бр.105/07)
37. Уредба за постапката за известување на Европската Комисија за донесување на технички и нехармонизирани прописи, технички спецификации и стандарди (Сл.весник на РМ бр.107/07)
38. Уредба за постапката за донесување на Решението за овластување на правното лице за вршење на оцена на сообразност, начинот на известување за стекнување на својство на телата за оцена на сообразност, начинот на известување за укинување на решението за овластување и формата и содржината на регистерот на телата за оцена на сообразност (Сл.весник на РМ бр. 157/07)
39. Наредба за забрана на употреба на кеси за транспорт ( Сл. Весник на РМ бр.78/09 )

prijava-gragjani
mmap
opasnost
informacii
оглас

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID