Закони по кои постапува ДПИ

Почитувани,
Со цел да Ви овозможиме поедноставно согледување  на надлежностите на Државниот пазарен инспекторат, изготвивме листа на Закони и позаконски акти:
Закони по кои постапува Државниот пазарен инспекторат
 1. Закон за Државен пазарен инспекторат
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007
  превземи
 2. Закон за изменување и дополнување на законот за Државен пазарен инспекторат
  „Службен весник на Република Македонија„ бр.81/2007
  превземи
 3. Закон за заштита на потрошувачите
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004
  превземи
 4. Закон за изменување на законот за заштита на потрошувачите
  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08
  превземи
 5. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на потрошувачите
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.77/2007
  превземи
 6. Закон за трговија
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2004
  превземи
 7. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата
  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/06
  превземи
 8. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата
  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07
  превземи
 9. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија (уредување на продажба на алкохолни пијалаци)
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2008
  превземи
 10. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија (продажба на алкохолни пијалаци)
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2009
  превземи
 11. Закон за дополнување на законот за трговија
  „Службен весник на Република Македонија “ бр. 105/2009
  превземи
 12. Закон за угостителска дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004
  превземи
 13. Закон за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.89/2008
  превземи
 14. Закон за туристичка дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004
  превземи
 15. Закон за изменување и дополнување на законот за туристичка дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.89/2008
  превземи
 16. Закон за вршење занаетчиска дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004
  превземи
 17. Закон за изменување и дополнување на законот за вршење на занаетчиска дејност
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2007
  превземи
 18. Закон за индустриска сопственост
  „Службен весник на Република Македонија“ 21/09
  наскоро
 19. Закон за безбедност на производи
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2006 и 63/2007
  превземи
 20. Закон за Метрологија
  „Службен весник на Република Македонија“ 55/02, 120/09
  наскоро
 21. Закон за контрола на предметите од скапоцени метали
  „Службен весник на Република Македонија“ 23/95, 22/07
  наскоро
 22. Закон за градежни производи
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2006
  превземи
 23. Закон за тутун и тутунски производи
  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2006
  превземи
 24. Закон за енергетика
  Службен весник на Република Македонија бр. 63/06
  превземи
 25. Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика
  Службен весник на Република Македонија бр. 36/07
  превземи
 26. Закон за изменување и дополнување на законот за енергетика
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.106/08
  превземи
 27. Закон за такса за привремен престој
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.19/96, 88/08
  наскоро
 28. Закон за возила
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008
  превземи
 29. Закон за електронска трговија
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/2007
  превземи
 30. Закон за заштита од пушењето
  „Службен весник на Република Македонија“ 36/95, 35/10
  наскоро
 31. Закон за животна средина
  „Службен весник на Република Македонија“ 53/05, 61/09
  наскоро
 32. Закон за управување со отпад
  „Службен весник на Република Македонија“ 68/04, 107/07
  наскоро
 33. Закон за управување со отпад од пакување
  „Службен весник на Република Македонија“ 161/09
  наскоро
 34. Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
  „Службен весник на Република Македонија“ 140/10
  наскоро
 35. Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
  „Службен весник на Република Македонија“ 63/07
  наскоро
 36. Закон за акцизи
  „Службен весник на Република Македонија“ 32/01, 38/09
  наскоро
 37. Закон за стокови резерви
  „Службен весник на Република Македонија“ 84/08
  наскоро
 38. Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
  „Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008
  превземи
 39. Закон за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муниција
  „Службен весник на Република Македонија“ 25/10
  наскоро
prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID