Извештаи за работењето на ДПИ

Извештаи за работењето на ДПИ од 2010 до 2016 година
 

results2016


Годишен извештај за работата на Државниот пазарен инспекторат за 2016 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

 

izvestai2015

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2015 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2015 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Прв квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2015 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Извештај за работа на Државниот пазарен инспекторат во вториот квартал од 2015
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2015 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Втор квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2015 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ
 

 

Извештај за работа на Државниот пазарен инспекторат во третиот квартал од 2015
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ
 

 

Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2015 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

Четврт квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2015 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗАРАБОТА НА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2015 ГОДИНА
 
 
izvestai14
Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2014 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2014 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2014 годинa
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2014 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај на одделение за прекршоци во 2014
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ
Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2014 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ за работа на Државниот пазарен инспекторат за трети квартал 2014 година
 
 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2014 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗАРАБОТА НА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2014 ГОДИНА
 
 

izvestai2013

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година

ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година (по субјекти)

 ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв Квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2013 година

ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 годинa
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2013 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај на одделение за прекршоци во 2013
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 годинa
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2013 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај на одделение за прекршоци во 2013
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2013 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Четврт квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2013 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2013 ГОДИНА
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2013 ГОДИНА
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

__________________________________________________________________________________________

izvestai2012

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв Квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2012 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година (според Закон за заштита од пушење - по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година

ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 годинa
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2012 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година

ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2012 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ИЗВЕШТАJ за работење на ДПИ во 4 квартал 2012 година - текстуален
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАБОТАТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРШОЦИ 2012
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДПИ 2012
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

__________________________________________________________________________________________________
 

Izvestai-2011

И З В Е Ш Т А Ј
за работа на Државниот пазарен инспекторат
за први квартал 2011 година


Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година

ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Прв квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година (по субјекти)
преВземи овде

 Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година

преВземи овде

Втор квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година (по субјекти)
  

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

Трет квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година (по субјекти)

Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година

 Четврт квартален извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година


Четврт Квартален извештај по Закон за заштита од пушење во 2011 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ


Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 
Четврт квартален извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година- Скопје (по субјекти)
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 
Извештај за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 
Извештај (табеларен приказ) за извршени инспекциски надзори во Државниот пазарен инспекторат во 2011 година
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ

 
Извештај за 2011 година - Одделение за прекршоци
ПРЕВЗЕМИ ОВДЕ
 
 __________________________________________________________________________________________________
  
 dpi-izvestai

  

Извештај за 2010 година
превземи овде

Извештај за 2010 година - Преглед бр.1
превземи овде

Извештај за 2010 година - Преглед бр.2
превземи овде

Извештај за 2010 година - Одделение за прекршоци
превземи овде

prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID