Информацијаод 18.05-22.05.2015 година

        Во периодот од 18.05-22.05.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 811 надзорни контроли, од кои: кај  314 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 108 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај  82 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 191 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 94 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 19 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 83 субјекти  според Законот за  метрологија,кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,кај 1 субјект,според Законот за  индустриска  соопственост,кај 1 субјект според законот за индустриска сопственост,според Законот за акцизи,кај 3 субјекти и  според Законот за туристичка дејност,кај 14 субјекти.

 

 Превземени   мерки:  

KУМАНОВО - Издадена една мандатна казна  во износ од  36.900,оо денари  по Закон за  трговија
НЕГОТИНО- Издадени 2  платни налози по Закон за инспекциски надзор во износ од 3000 евра во денарска противредност.
ШТИП - Направени 4 постапки за порамнување
Издадени се  1 платен налог  по Законот за трговија во износ од 4600 евра,1 платен налог по Законот за трговија во износ од 3400 евра и 1 платен налог по Законот за заштита на потрошувачите во износ од 2500 евра и еден платен налог по Законот за градежни производи во вреднос од 3500 евра Направени се 4 едукации Издадено е едно решение по Законот за заштита од пушење Забрането рекламирање и едно решение по Законот за градежни производи наредба
БИТОЛА -5 Решенија за наредба по Законот за градежни производи
1 Платен налог во висина од 12,320 ден.
 СТРУГА- Една покана за порамнување по Законот за трговија во износ од 12.300 денари.
prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID